::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της ΠληροφορίαςNOC-UOI

Σκοπιμότητα

Η εγκατάσταση νέων εργαστηρίων πληροφορικής και η αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Εκπαιδευτικών Δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνέπεια με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές που αφορούν στην ενίσχυση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών και τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η σκοπιμότητα των προτεινόμενων νέων εργαστηρίων και της αναβάθμισης έγκειται στην παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου με τη συνδρομή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Τα εργαστήρια θεωρούνται απαραίτητα αφού έχουν άμεση συνάφεια με αντίστοιχα μαθήματα πληροφορικής, τα οποία υποστηρίζουν.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το έργο είναι ποιοτικό έργο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καλύτερα καταρτισμένοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επίσης, τα εργαστήρια μπορεί να αξιοποιηθούν και από επιμορφωτικά σεμινάρια στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας που παρέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο είναι το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου μέσω της υλοποίησης ποιοτικού εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου, καθώς και όλοι όσοι αξιοποιούν τις εργαστηριακές υποδομές

Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας