::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της ΠληροφορίαςNOC-UOI

Το έργο

Το παρόν έργο αναφέρεται αφενός στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων εργαστηρίων πληροφορικής και αφετέρου στην αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων εργαστηρίων πληροφορικής.

Συγκεκριμένα
1. Προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηρίων Πληροφορικής
Το πλήθος των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το 1999-2000 ανερχόταν σε 9.882 και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε 780. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία σήμερα ξεπερνούν τα 11.000 και 900 άτομα αντίστοιχα. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, απαιτεί από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα να διαθέτει ένα ικανό αριθμό εργαστηρίων πληροφορικής.
Το έργο αυτό αφορά στην προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων εργαστηρίων πληροφορικής ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ιδιαίτερα δε στα τμήματα/ υπηρεσίες

  • Τμήμα Επιστήμης Υλικών
  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Φυσικής
  • Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Όλα τα παραπάνω εργαστήρια θα ανήκουν στο ΚέντρουΥπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα οποία θα έχουν πρόσβαση για εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση οι φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων.

2. Αναβάθμιση Εργαστηρίων Πληροφορικής- Λογισμικό
Αφορά στην αναβάθμιση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση (πχ compilers, βάσεων δεδομένων κλπ) που ήδη βρίσκονται εγκατεστημένα σε εργαστήρια πληροφορικής του Κέντρου Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας