Φόρμα Online Κράτησης

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

/

@

- -

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

IsSMTP(); // send via SMTP $mail->Host = "marina.noc.uoi.gr"; // SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication $mail->Username = "helpdesk"; // SMTP username $mail->Password = "a1b2c3"; // SMTP password $mail->From = $from;//"helpdesk@noc.uoi.gr"; $mail->FromName = $from_name; $mail->AddAddress($to, $to_name); $mail->AddAddress($cc, $cc_name ); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->WordWrap = 50; // set word wrap $mail->IsHTML(false); // send as HTML $mail->Subject = "Αίτηση Χρήσης Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης"; $mail->Body = $body; $mail->AltBody = $body; if(!$mail->Send()) {exit;} } ?>