Σκοπός του έργου

Κατά την εκπαίδευση από απόσταση ο / οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικό φυσικό τόπο από αυτόν που γίνεται η διδασκαλία και ως εκ τούτου απαιτεί ειδικές τεχνικές όσον αφορά στη διδακτική σχεδίαση, στις διδακτικές τεχνικές, στις μεθόδους επικοινωνίας, καθώς και στην οργάνωση και διαχείριση. Οι περιορισμοί της εκπαίδευσης από απόσταση συνδέονται τόσο με τεχνολογικά, όσο και παιδαγωγικά θέματα. Ο όρος ανοικτή που προστίθεται στην εκπαίδευση από απόσταση, απαιτεί αλληλεπιδραστική μάθηση και ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν:

  • Εκπαίδευση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνύπαρξης στον ίδιο φυσικό τόπο διδασκόντων και εκπαιδευομένων (διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα, κτλ)
  • Μετάδοση πληροφορίας και εκπαιδευτικού υλικού σε ειδικές περιπτώσεις (δυσπρόσιτοι τόποι, άτομα με ειδικές δεξιότητες)
  • Διδασκαλία πακέτων λογισμικού που απαιτούν εξειδικευμένη υποδομή, μεγάλο κόστος
  • Δειγματικές και υποδειγματικές διδασκαλίες σε απομακρυσμένους τόπους, ή παρεχόμενα κεντρικά
  • Κατάρτιση, επιμόρφωση, δια βίου εκπαίδευση (προγράμματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκαλεία)
  • Παιδαγωγική υποστήριξη

Οι παραπάνω πρακτικοί στόχοι έχουν προκύψει και από την εμπειρία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αντίστοιχες καταστάσεις και υλοποιούνται στο σύνολό τους τόσο με ασύγχρονο, όσο και με σύγχρονο τρόπο..

 

 
© Copyright 2004 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων