KE.Δ.Δ -Π.Ι.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχική » Προγράμματα » Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την ασύρματη σύνδεση σχολείων
Αναζήτηση I Ανακοινώσεις I Επικοινωνία I Site Map

Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ασύρματη σύνδεση σχολικών μονάδων
(Πρόσκληση 6, Κωδ. ΟΠΣ: 62147)

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ασύρματη σύνδεση εκπαιδευτικών μονάδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ( EDUnet ), οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κύριος στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εύρου ζώνης των μονάδων ώστε να διευκολύνεται η παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών.

Άλλοι στόχοι είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών, η αύξηση της αξιοπιστίας και η ολοκλήρωση των δικτυακών υποδομών σε συγκροτήματα μονάδων.

1. Φάση 1 (υποέργο 1)

1.1 Γενικά
Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας ενός δικτυακού συστήματος ασύρματων ζεύξεων στα πλαίσια του δικτύου EDUnet, που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη των Ιωαννίνων μέσω τοπικών δικτύων πρόσβασης.
Μέσω του έργου αυτού θα μελετηθούν οι δυνατότητες πρόσβασης με ασύρματες ζεύξεις και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα ολοκληρωθούν προβλεπόμενες καλωδιακές υποδομές (LAN) σε σχολεία που δεν διαθέτουν τέτοιες από τα έργα EDUnet1, ΑτΑ. Επίσης θα διασυνδεθούν ασύρματα μέσω του προτεινόμενου συστήματος οι νέες αλλά και οι υπάρχουσες δικτυακές υποδομές που υπάρχουν σε σχολικά συγκροτήματα (από τα έργα EDUnet1, ΑτΑ), έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν ένα ενιαίο εσωτερικό δίκτυο (intranet), ταχεία και ανέξοδη επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και αξιόπιστη σύνδεση με το Internet (συνδυασμός ασύρματης και ενσύρματης εναλλακτικής ζεύξης).
Στο έργο αυτό ακολουθούνται οι γενικές προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει το EDUnet για την εσωτερική καλωδίωση και τη συμβατική σύνδεση μέσω ISDN ή μισθωμένης γραμμής οι οποίες θα χρησιμοποιούνται πλέον ως εφεδρικές (backup). Το μοντέλο δικτύωσης που ακολουθείται είναι αυτό ενός ή περισσοτέρων τοπικών δικτύων (Switched Ethernet 10BaseT) που αναπτύσσονται στους χώρους συγκροτημάτων εκπαιδευτικών ή διοικητικών μονάδων. Το βασικό δικτυακό πρωτόκολλο που θα υποστηρίζεται είναι το IP και το interface που θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται είναι το Ethernet 10BaseT για σύνδεση σταθμών εργασίας στο τοπικό δίκτυο.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός του έργου περιλαμβάνει:

  1. Δεκαπέντε (15) τερματικές μονάδες, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλα σημεία εντός της πόλης.
  2. Ενεργά στοιχεία δικτύου (Δρομολογητές, switches, κλπ).
  3. Καλωδιακή υποδομή σε υποσύνολο των σχολικών μονάδων η οποία ανάλογα με την περίπτωση θα αποτελείται από:
  • Δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 5, δηλαδή τοποθέτηση 3 παροχών Ethernet, σε όσα σχολεία δεν είναι ενταγμένα στο EDUnet1 ή τους Ασκούς του Αιόλου.
  • Ζευκτική καλωδίωση, η οποία θα συνίσταται στην διασύνδεση των ενεργών στοιχείων των μονάδων που ανήκουν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Η καλωδίωση αυτή θα αποτελείται από χαλκό στην περίπτωση που η μονάδες στεγάζονται στο ίδιο κτίριο (και οι αποστάσεις το επιτρέπουν) ή από οπτική ίνα στην περίπτωση που οι μονάδες στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια.

1.2 Περιγραφή ασύρματου συστήματος
Το ασύρματο σύστημα θα χρησιμοποιεί τεχνολογία Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS (πολλαπλής κωδικοποίησης). Απαρτίζεται από ένα κεντρικό σύστημα και τερματικές μονάδες ικανές να μοιράζονται αποτελεσματικά σε διατάξεις point-to-point και point-to-multipoint το διαθέσιμο φάσμα σε περιοχές ελευθέρων συχνοτήτων (2,4GH ή 5,8GH) ώστε το διαθέσιμο εύρος ζώνης να είναι της τάξης των 12Mbps σε επίπεδο RF και σε περιπτώσεις συνδέσεων point-to-point η ωφέλιμη ρυθμαπόδοση να είναι της τάξης των 9Μbps. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διαθέσιμη τεχνολογία αναμένουμε ότι τα προσφερόμενα συστήματα (τερματικές και κεντρικές μονάδες) θα βασίζονται σε τεχνολογία wireless bridging, χωρίς να αποκλείονται άλλες τεχνολογίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν κοινό broadcast ή multicast domain. Σε περίπτωση άλλων προσφερόμενων τεχνολογιών η τελική διεπαφή με το δίκτυο της σχολικής μονάδας είναι Ethernet 10/100 Mbps.

1.2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜA

 

 

Το κεντρικό σύστημα αποτελεί αντικείμενο μελλοντικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Απαρτίζεται από τα αναγκαία wireless bridges , πυλώνα, 2 sectorial antennas και 1 directional antenna έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα 2 αλληλο-επικαλυπτόμενες περιοχές κάλυψης και μια σύνδεση point - to - point με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (όπως φαίνεται στο διπλανό σκαρίφημα) και να μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί 7 τουλάχιστον point - to - multipoint περιοχές ή/και συνδέσεις point - to - point .

Θα εγκατασταθεί , στο πάρκο κεραιών που βρίσκεται στην θέση Λυγγιάδες στο όρος Μιτσικέλι. Η θέση αυτή θεωρείται ιδανική γιατί βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πόλη των Ιωαννίνων σε ικανοποιητικό υψόμετρο ώστε να διαθέτει οπτική επαφή σχεδόν με κάθε σχολική μονάδα της πόλης. Το παραπάνω σύστημα θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών για την στέγαση του εξοπλισμού εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σχολικών μονάδων και του κεντρικού σταθμού εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 6 χιλιόμετρα. Η απόσταση μεταξύ του κεντρικού συστήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτιμάται οτι δεν ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα.

Η τερματική μονάδα που βρίσκεται στο Π.Ι., θα εξασφαλίζει την σύνδεση των υπολοίπων τερματικών μονάδων με τον δίκτυο του Π.Ι. και κατ' επέκταση με το Ι NTERNET και το EDUnet .

1.2.2 ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ασύρματο σύστημα του παρόντος έργου θα αποτελείται από τερματικές μονάδες ( wireless bridges και κατευθυντικές κεραίες), οι οποίες θα είναι τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Μερικές από τις μονάδες αυτές εξυπηρετούν συγκροτήματα γειτονικών σχολείων μέσω ζευκτικής καλωδίωσης η οποία ενοποιεί τα τοπικά δίκτυα των σχολικών μονάδων.

Θα τοποθετηθούν συνολικά 15 τερματικές μονάδες όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας σε όλα τα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων.

Κάθε κεραία θα τοποθετείται σε κατάλληλα επιλεγμένο σημείο της οροφής ή μιας από τις προσόψεις του σχολείου, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα.

Σε όσες σχολικές μονάδες απαιτείται, θα εγκατασταθεί υποτυπώδης δομημένη καλωδίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ακολουθηθεί στην εσωτερική δικτύωση των σχολείων τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στην πρώτη φάση του EDUnet .

Φάση 2 (υποέργο 2)

Στην φάση αυτή θα επιλεγούν τουλάχιστον 10 επιπλέον εκπαιδευτικές μονάδες και θα αποκτήσουν την κατάλληλη υποδομή για ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο EDUnet , κατά τα πρότυπα της προηγούμενης φάσης.

 

 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. 26510-07777 E-mail: helpdesk