Οδηγός Χρήσης

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει online την εργασία (αρχείο-α ή κείμενο) που του έχει ανατεθεί.

Τα παρακάτω βήματα (υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου) εφαρμόζονται όταν ο φοιτητής έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4