Οδηγός Χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η μεταφόρτωση ενός οποιουδήποτε αρχείου στην σελίδα του μαθήματος .

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4