Οδηγός Χρήσης

Η πρόσβαση στο μάθημα μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση ενός κλειδιού εγγραφής το οποίο θα πρέπει να ανακοινώσει ο διδάσκοντας στους φοιτητές του.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3